การจัดซื้อจัดจ้าง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกมคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแฟกซ์ และตัวแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบ ปพ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีกำแพงโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต๊นท์ลูกเสือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
>>

 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
>>


 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
>>
 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
>>
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒  การซื้อรายการครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการ