ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนกงหราพิชากร
          โรงเรียนกงหราพิชากรจัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือของนายเธียร สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากิ่งอำเภอกงหรา และนายจิตร เพชรโชติและผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จนได้รับบริจาคเงิน วัสดุสิ่งของและแรงงานจนสามารถสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกส่วนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์มีขนาดเนื้อที่รวม 72 ไร่ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยมีนายจิตร เพชรโชติ เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก
           ปัจจุบันโรงเรียนกงหราพิชากรได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกงหรา โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  โรงเรียนบ้านหน้าวัง   โรงเรียนบ้านทอนตรน  และโรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
 
คติพจน์  
อตตา หเว ชิตํ เสยโย  ชนะตนนั้นแลเป็นคนดี
 
ปรัชญา 
จริยธรรมพัฒนา  วิชาการทันสมัย  อนามัยสมบูรณ์  เกื้อกูลชุมชน
 
สีประจำโรงเรียน  
ดำ-แดง
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
ดอกประดู่
 
 
อักษรย่อ 
ก.พ.
 
 
ที่ตั้ง 
118  หมู่ 8 ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  93180
 
โทรศัพท์/โทรสาร 
0-7468-7028