วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ภายใน ปี 2566 โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21”

 

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้
1)  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา
2)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในสื่อสาร มีความสามารถในการคิดคำนวณ) มีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง
3)  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเพียงพอ
6)  พัฒนาระบบบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน