ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
    ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
   ก สีแดง หมายถึง พลังใน การพัฒนาการศึกษา
   พ สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความมุ่งมั่น
กราฟ  หมายถึงความเจริญก้าวหน้า
ดวงเทียน หมายถึงการให้ความรู้แก่เยาวชน  ล้อมรอบด้วยรวงข้าวซึ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์