อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร


สุขภาพกายจิตดี  กีฬาเด่น  สามัคคี  มีความสุข

 
 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“รักษ์วัฒนธรรม”