กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2553
 4. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ.2546
 6. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 7. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2551
 8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ. 2553
 9. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 10. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
 12. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
 13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 14. กฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 15. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546