คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มบริหารวิชาการ


กลุ่มบริหารงบประมาณ


กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.46 KB


กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.08 KB


กลุ่มกิจการนักเรียน

ขั้นตอนการขออนถญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.32 KB