ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกมคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแฟกซ์ และตัวแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบ ปพ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีกำแพงโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต๊นท์ลูกเสือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร 
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง