กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปาริณี รัตน์ชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกานต์สิรี กรดสัน
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3