กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ หมีนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุ่งนภา กลิ่นเขียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอนุตรา สาม่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1