กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปรีญา จันทร์เทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพย์ปราณี ชูสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1