กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโดมพงศ์ ทองเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอุรชา เกลี้ยงสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนาตยา พรหมเทศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายประเสริฐ ยาชะรัด
ครูสอนอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2