กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ปาลบัวแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสนธยา หนูมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจิราพร เพชรน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววราภรณ์ เช็นพูน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3