นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายธนกฤต ไชยสมุทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3