กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจันทรา เนตรพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางวนิดา ดมเด็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2