กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิด๊ะ ชอบงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Mr.Barnabas Foteck Foji
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2